Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

20:01
8113 d343
Reposted fromnyaako nyaako viaWolffGirl WolffGirl
19:55
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
19:55
2855 8aad 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaikari ikari
19:36
19:36
19:36
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viadelicja8 delicja8
19:30
5585 3130 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianoisetales noisetales
19:29
19:24
Widziałam, że jesteś idealny i Cie pokochałam. Później zobaczyłam, że wcale nie jesteś idealny i pokochałam Cię jeszcze bardziej
— Angelita Lim
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadelicja8 delicja8
19:23
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viafreska freska
19:22
9321 a9ee 500
Reposted fromvianne vianne viafreska freska
19:19
pozdro wege
Reposted fromtfu tfu viadelicja8 delicja8
19:17
7241 1cd4 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viadelicja8 delicja8
19:16
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadelicja8 delicja8
19:16
6448 3986 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viadelicja8 delicja8
19:15
19:11
0226 1d98 500
Reposted fromzdzir zdzir viaikari ikari
19:10
Reposted frompl pl viaikari ikari
19:08
19:05
3893 69b5
Reposted fromretaliate retaliate viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl