Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

13:37
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 21 2017

20:22
9987 83dc 500
20:12
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaBalladyna Balladyna
20:12
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
20:10
20:10
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
20:09
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
20:06
5234 5fa2
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
20:03
2210 8f18
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin

July 22 2017

13:37
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 21 2017

20:22
9987 83dc 500
20:12
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaBalladyna Balladyna
20:12
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
20:10
20:10
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
20:09
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
20:06
5234 5fa2
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
20:10
20:10
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
20:09
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl